کارگروه نظام صنفی

کارگروه نظام صنفی

نشست بصیرتی کارگروه تخصصی نظامات صنفی (نظام مهندسی) بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان با حضور رئیس و اعضای کارگروه و مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان برگزار گردید

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو