کارگروه نظام مهندسی

کارگروه نظام مهندسی

کارگروه نظامات صنفی (نظام مهندسی) بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان با حضور رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین (مهندس نجفی) رئیس کارگروه (دکتر شکوهی)و اعضای کارگروه تخصصی (از جمله مهندس سروش مهر ، مهندس غضنفریان ، خانم دکتر سرور رحیما و ... )همچنین نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان و عضو شورای مرکزی سازمان (خانم دکتر ترابی) و یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان (دکتر نصیرا) و مدیر سازمان بسیج مهندسین  تشکیل جلسه داد .

در این جلسه هم اندیشی مهم در ابتدا مدیر سازمان ضمن خیر مقدم و تبریک دهه امامت و ولایت عید قربان تا عیدغدیر به نظرات و پیشنهادات مطرح شده از سوی اعضاء (از جمله ارجاع کار ، حقوق مهندس ، آموزش‌های مجازی و... ) در جلسات قبلی پرداخت .
و سپس در ادامه اعضاء جلسه ، بحثها و نظرات بسیار خوبی در رابطه با نقاط قوت و ضعف متولیان امر ، اقدامات و نیازمندیها در سطح استان پرداختند و همچنین در ادامه جلسه  به برنامه ریزی در راستای ارتقاء جایگاه مهندسی در سطح استان با استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین و با همکاری نظام مهندسی،  شهرداری و راه و شهرسازی از سوی اعضا حاضر مطرح گردید .

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو