بزرگداشت هفته عقیدتی در سپاه

 بزرگداشت هفته عقیدتی در سپاه با حضور بسیج مهندسین عمران و معماری در گلزار شهدا گمنام دانشگاه زنجان

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو