روز معلم

سالروز شهادت استاد مطهری روز معلم ( هفته عقیدتی در سپاه و بسیج )گرامی باد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو