عمران روستا

عمران روستا

سرکشی و بازدید میدانی و رسیدگی به مشکلات عمرانی و خدماتی روستاهای محروم و دور افتاده توسط بسيج مهندسین عمران و معماری استان زنجان ، روستاهایی که از نظر راه روستایی ، آبرسانی مخصوصا در فصل گرما و خشکسالی، گاز رسانی ، چرای دام و تغذیه دام ، آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت ، طرح هادی و ... مشکل دارند و نیازمند توجه ویژه مسئولین اجرایی می‌باشند. 
یکی از برنامه های کانونها و گروههای جهادی در اولویت رسیدگی به این روستاهای دارای مشکل هستند و چند روستا از جمله گوگلر و آیلین و ... در منطقه چایپاره پایین دهستان غنی بیگلو از جمله این روستاها هستند 

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو