عمران روستا.

عمران روستا.

بازدید از مرکز پمپاژ و آبرسانی و مسیر لوله گذاری و منبع ذخیره آب در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده بخش گرماب با حضور مدیر کانون شهرستان و مدیر آب و فاضلاب بخش و بسیج مهندسین عمران استان زنجان

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو