مناسب سازی

مناسب سازی  و  تاثیرات آن در آرامش روانی جامعه

دکتر جعفری در گفتگو با خبرنگار سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان با گرامیداشت دهه کرامت در مورد سوال خبرنگار عنوان داشتند: همانطور که عنایت دارید بخشی  از جامعه شهر یا روستایی کشور عزیزمان را انسانهایی با معلولیت جسمی و نقص عضو تشکیل میدهند، برای پرداختن در باره این عزیزان ابتدا باید چهارچوبی را ملحوظ نظر قرار دهیم;

اولا؛ اینکه این عزیزان نورچشم هر خانواده شان هستند مثل سایر افراد خانواده.

دوم؛ اینکه این عزیزان به عنوان یک انسان که در محیط اجتماعی سکونتگاه شهری یا روستایی حضور دارند مثل سایر آحاد جامعه دارای شخصیت مستقل قانونی و حقوقی هستند.

سوم؛ حیات فردی و اجتماعی مثل سایر آحاد محیط زندگی انسانی بستگی به یک سری امکانات و نیازهایی است که باید در دسترس شان باشد، کما اینکه در برخی مواقع حقوق علیحده ای در این خصوص داشته باشند.

چهارم؛ شأن برجستگی شخصی هر کدام از اینها در خیلی از مواقع میتواند بسیار قابل توجه باشد، به این صورت که بعضی اوقات توانایی هایی در وجودشان بروز میکند که در خیلی از افراد به ظاهر سالم آن توانمندی را سراغ نداریم.

بنابراین همانطور که اطلاع دارید، ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 22 آذر ماه 1385 برابر با 13 دسامبر 2006 حکومت جمهوری اسلامی ایران را ملزم به پرداختن به امور معلولین میکند که مشتمل بر 50 ماده است، البته ملحوظات نظام مقدس هم در آن لحاظ گردیده است.

میخواهم عرض کنم در قاموس اعتقادی ما در کشور عزیز ایران این تنها مقوله ای نیست جهت توجه به این عزیزان، در ظاهر ما حداقل سه دستگاه و سازمان بطور علیحده در بدنه اجرایی کشور جهت رسیدگی به مسائل معلولین داریم از جمله وزارت رفاه و بنیاد جانبازان و سازمان بهزیستی و حتی بنابر نوع دیدگاهی که در نحوه نگرش ما به عنوان یک مسلمان بویژه یک شیعه به نوع انسان، حالا این موجود با تمام عرض هایش چه مثبت و چه منفی اول در مقام انسانی نگریسته میشود.

بنابراین همانطور که اطلاع دارید، ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 22 آذر ماه 1385 برابر با 13 دسامبر 2006 حکومت جمهوری اسلامی ایران را ملزم به پرداختن به امور معلولین میکند که مشتمل بر 50 ماده است، البته ملحوظات نظام مقدس هم در آن لحاظ گردیده است.

میخواهم عرض کنم در قاموس اعتقادی ما در کشور عزیز ایران این تنها مقوله ای نیست جهت توجه به این عزیزان، در ظاهر ما حداقل سه دستگاه و سازمان بطور علیحده در بدنه اجرایی کشور جهت رسیدگی به مسائل معلولین داریم از جمله وزارت رفاه و بنیاد جانبازان و سازمان بهزیستی و حتی بنابر نوع دیدگاهی که در نحوه نگرش ما به عنوان یک مسلمان بویژه یک شیعه به نوع انسان، حالا این موجود با تمام عرض هایش چه مثبت و چه منفی اول در مقام انسانی نگریسته میشود.

محمدحسین جعفری در ادامه درباره این مقوله گفتند پیشنهادهای زیادی وجود دارد که البته در چارچوب حقوق مصرح و قانونی این عزیزان که هم در کنوانسیون جهانی و هم در قوانین و مقررات شهری ما مندرج می باشد که باید در تمام زمینه ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی جهت ایجاد فرصت مناسب و برابر اقدام شود تا استعداد و توانایی هر فرد معلولی مثل افراد عادی به منصه ظهور برسد.          

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو